Polityka Prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://justynabielenda.pl/ (dalej jako Strona lub Serwis).

2. Administratorem strony i danych osobowych jest Biznes sp. z o.o. ul.Skoczowska 100c/11 43-450 Ustroń,
NIP: 5472215012 zwana dalej Administratorem.

3. W razie zapytań związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres: styl@justynabielenda.pl

4. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych użytkowników swoich stron internetowych.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj stron, serwisów, nie dołączaj do newsletterów należących do Administratora.

Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej Użytkownikiem.

5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą formularzy które mogą być dostępne na Stronie, tj.: formularza zapisu na newsletter i formularza kontaktowego.

2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
– adres poczty elektronicznej (adres e-mail) – dotyczy newslettera i formularza kontaktowego,
– imię – dotyczy newslettera, formularza kontaktowego ,
– nr telefonu – dotyczy formularza kontaktowego w przypadku preferowania kontaktu telefonicznego,

3. Dane osobowe przekazane na formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika na przetwarzanie) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytanie o konsultacje czy ofertę).

Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W zależności od treści podanej w Formularzu Kontaktowym, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy.

4. Dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter wykorzystywane są tylko do wysyłki Newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać swoje dane (imię, adres e-mail). Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy zapisu na Newsletter.  W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany przez Uzytkownika adres e-mail oraz imię.

Aby zawrzeć umowę Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

 • wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis,
 • odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym (wiadomość może wylądować w folderze: spam, oferty lub promocje),
 • potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. Double opt-in).

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz lub newsletter.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: styl@justynabielenda.pl

2. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny, nie są one jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.

3. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w formularzach zapisu dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla odpowiednich celów.

4. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.

6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz na wysyłkę newslettera mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w linku pojawiającym się w każdym Newsletterze.

7. Nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usunie dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili można sprostować dane przekazane w związku z zapisem na newsletter, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera, a także zażądać przeniesienia danych.
8. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, które są wymagane, to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zabezpieczenie danych osobowych przez Biznes Styl, z siedzibą w Ustroniu realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych
w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.

2. W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

3. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:
– Zenbox sp. z o.o. Adres: ul.Dąbrowskiego 7 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowana Strona,
– UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite,
– Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail
– zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Administratora.

4. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Strony organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

6. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony internetowej:

a) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Strony oraz zarządzania reklamami Adwords; informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245,

b) piksel konwersji Facebooka (fragment kodu JavaScript) – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej Strony oraz zarządzania reklamami na Facebooku; informacje zbierane w ramach piksela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej osoby. Więcej informacji związanych z wykorzystaniem przez Facebooka danych zbieranych poprzez piksel znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

7. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak np. Facebook, Instagram, YouTube. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik kliknie np. w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

8. W celu korzystania ze strony internetowej http://www.justynabielenda.pl/ niezbędne jest posiadanie:

– Urządzenia z dostępem do sieci Internet,

– Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,

– Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Administrator:
– nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze strony, stosowaniem się do informacji prezentowanych na stronie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
– zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od biznes styl sp. z o. o.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1.        Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2.        Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3.        Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a)   dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b)   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4.        W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5.        W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a)   „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
  b)   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  c)    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  d)   „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e)   „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6.        W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7.        Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 8.      Administrator korzysta m.in. z następujących plików cookies podmiotów trzecich: Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, You Tube, Instagram
 9.        Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/

LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

– czas nadejścia zapytania,

– czas wysłania odpowiedzi,

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

– informacje o przeglądarce użytkownika,

– Informacje o adresie IP.

3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.

Zaktualizowano  17.01.2019

Adres

Płatności

Obserwuj Mnie

Masz pytanie?

Zgoda na kontakt